About Icon

Description

Santander mobile (wcześniej BZWBK24 mobile) to łatwy dostęp do usług Santander Bank Polska S.A. Cały bank masz teraz w telefonie.

Najważniejsze funkcje aplikacji:
* Sprawdzaj stan konta i historię
* Wysyłaj i ponawiaj przelewy (na numer konta lub na telefon)
* Korzystaj z BLIKA: bez karty wypłacaj gotówkę z bankomatu, płać w sklepach i w internecie
* Płać zbliżeniowo telefonem dzięki Apple Pay
* Loguj się odciskiem palca lub za pomocą krótkiego hasła PIN mobile
* Zarządzaj swoimi kartami: blokuj, zastrzegaj, nadawaj PIN, zmieniaj limity transakcji
* Nie trać czasu na przepisywanie kodów SMS, włącz Mobilny podpis i potwierdzaj aplikacją mobilną operacje zlecone w Internecie

Co jeszcze możesz zrobić w Santander mobile?
* Łącz się z naszym doradcą. Masz do wyboru: rozmowę wideo, audio, chat, a także obsługę w języku migowym
* Otrzymuj bezpłatne powiadomienia push o aktywności na Twoim koncie
* Sprawdzaj stan konta przed zalogowaniem
* Wysyłaj przelewy walutowe i przelewy do US oraz ZUS
* Kupuj i sprzedawaj waluty w Kantorze Santander oraz sprawdzaj kursy walut
* Kupuj bilety komunikacji miejskiej, zamawiaj taksówkę lub opłacaj parking
* Spłacaj zadłużenie swojej karty kredytowej i raty kredytu
* Składaj wnioski o: kredyt gotówkowy, przeniesienie konta, limit w koncie osobistym, zwiększenie limitu w koncie i zakładaj lokaty
* Kupuj ubezpieczenie turystyczne oraz ubezpieczenie OC/AC
* Korzystaj z geolokalizacji, by odnaleźć najbliższe bankomaty i oddziały banku

Aby korzystać ze wszystkich możliwości Santander mobile, po zalogowaniu zarejestruj telefon. (Ustawienia > Rejestracja)

-----

Santander mobile (earlier BZWBK24 mobile) is an easy access to Santander Bank Polska S.A. services.
Whole bank in your phone.

Key features:
* Check your account balance and history
* Send and retry transfers (to any account or phone number)
* Use BLIK: withdraw money from ATM, pay in stationary and online shops, all without a card
* Pay with your phone by Apple Pay
* Log-in by fingerprint or by short password – PIN mobile
* Manage your cards: block, cancel, set up PIN, change limits
* Do not waste time rewriting SMS codes. Set a Mobile signature - a fast and secure method of confirming transfers and website transactions via the mobile app.

What else Santander mobile offers?
* Connect with our advisor via: video, audio or chat, also in sign language.
* Get free push notifications about all events related to your account
* Check your account balance before logging in
* Send foreign currency transfers
* Send Tax and ZUS transfers
* Buy and sell currencies in Santander Exchange and check exchange rates
* Buy public transport tickets, order a taxi and pay parking fees
* Top-up your phone
* Repay your credit card
* Apply for: cash loan, Overdraft, Overdraft limit increase and open deposits
* Buy travel insurance and motor insurance
* Use geolocation to find nearest ATMs and bank’s branches

To benefit from all features of Santander mobile register the device after logging in (Settings > Registration).

iOS Store Category:

Primary: Finance

App Store

Privacy Policy

Total Ratings

5.5K
5
4.8K
4
310
3
160
2
56
1
230

Screenshots

Santander mobile screenshot 1Santander mobile screenshot 2Santander mobile screenshot 3Santander mobile screenshot 4Santander mobile screenshot 5Santander mobile screenshot 6Santander mobile screenshot 7Santander mobile screenshot 8

Version History

Launched Sep 15, 2011 (about 9 years ago).

Releasing new versions every about 2 months, on average.

Oct 01
2020
(Current)
Version 6.5.0

Wersja 6.5.0
1. Podczas robienia przelewu walutowego, możesz teraz wybrać odbiorcę zdefiniowanego. Zrobisz to tak samo, jak przy przelewie w złotówkach. Wystarczy, że wejdziesz w Płatności > Na rachunek walutowy obcy i wybierzesz odbiorcę.
2. Zobaczysz podsumowanie opłat w przelewach na rachunek obcy i walutowy.
3. Jeśli będziesz mieć nieprzeczytaną wiadomość w Poczcie lub Powiadomieniach, po zalogowaniu zobaczysz na ikonie Kontakt zieloną etykietę z liczbą nieodczytanych komunikatów.

Version 6.5.0
1. Now you can select a recipient from your address book when making a foreign currency transfer. It works in the same way as transfers in PLN. You just need to go to Transfers To a third-party currency account and select the recipient.
2. You will see a fees statement in transfers to an external and foreign currency account.
3. If you have an unread message in your Inbox or in Notifications, once logged on, you will see a green badge over the Contact tab and the number of unread messages.

Jul 14
2020
Version 6.4.0

Wersja 6.4.0
1. Czat na żywo w Doradcy online. Gdy napiszesz do nas wiadomość, możesz zamknąć czat i wrócić do rozmowy w dowolnym momencie. Masz również stały dostęp do całej historii rozmów z doradcą.
2. Od teraz możesz zmienić hasło, którym logujesz się do bankowości mobilnej i internetowej za pomocą PINu mobile.

Version 6.4.0
1. Live chat with the Online advisor. When you write us a message, you can close the chat and return to the conversation at any time. In addition, you have constant access to the entire history of conversations with an adviser.
2. From now on you can change the password, which you use to log into mobile and online banking with your mobile PIN.

Jun 04
2020
Version 6.3.1

Wersja 6.3.1

1. Poprawa drobnych błędów.
2. Nowe menu. Przenosimy główne menu aplikacji na dół ekranu telefonu. Chcemy zapewnić Ci szybki i wygodny dostęp do funkcji aplikacji, z których często korzystasz. Dlatego w zasięgu Twojego kciuka umieściliśmy - płatności, kontakt i ofertę. W górnej części ekranu znajdziesz ustawienia (tam też wylogujesz się z aplikacji) i kod BLIK.

3. Przelew walutowy na rachunek obcy. Od teraz możesz wykonać w aplikacji przelew walutowy na rachunek obcy. W 24 walutach - zarówno do krajów Unii Europejskiej, jak i spoza Unii. Nowy rodzaj przelewu znajdziesz w zakładce płatności - na rachunek obcy walutowy.

Version 6.3.1

1. Minor bug fixes.
2. New menu. We are moving the main menu to the bottom of the phone screen. We want to provide you with a quick and convenient access to the application functions, which you use frequently. Now you will be able to reach payments, contact and offer with your thumb. In the upper side of the screen you will find the settings (you can and log out of the application there) and BLIK code.

3. Currency transfers to the 3rd account. From now on, in the application you can make a currency transfer to an external account. In 24 currencies - both to the countries of the European Union and to countries outside the EU. A new type of transfer can be found in the payments tab - to a 3rd party's currency a/c.

May 20
2020
Version 6.3.0

Wersja 6.3.0
1.
Nowe menu. Przenosimy główne menu aplikacji na dół ekranu telefonu. Chcemy zapewnić Ci szybki i wygodny dostęp do funkcji aplikacji, z których często korzystasz. Dlatego w zasięgu Twojego kciuka umieściliśmy - płatności, kontakt i ofertę. W górnej części ekranu znajdziesz ustawienia (tam też wylogujesz się z aplikacji) i kod BLIK.

2. Przelew walutowy na rachunek obcy. Od teraz możesz wykonać w aplikacji przelew walutowy na rachunek obcy. W 24 walutach - zarówno do krajów Unii Europejskiej, jak i spoza Unii. Nowy rodzaj przelewu znajdziesz w zakładce płatności - na rachunek obcy walutowy.

Version 6.3.0

1. New menu. We are moving the main menu to the bottom of the phone screen. We want to provide you with a quick and convenient access to the application functions, which you use frequently. Now you will be able to reach payments, contact and offer with your thumb. In the upper side of the screen you will find the settings (you can and log out of the application there) and BLIK code.

2. Currency transfers to the 3rd account. From now on, in the application you can make a currency transfer to an external account. In 24 currencies - both to the countries of the European Union and to countries outside the EU. A new type of transfer can be found in the payments tab - to a 3rd party's currency a/c.

Apr 29
2020
Version 6.2.1

Wersja 6.2.1
Poprawa błędów i stabilizacja aplikacji.

Version 6.2.1
Bug fixes and application stabilization.

Apr 21
2020
Version 6.2.0

Wersja 6.2.0
1. Dodawanie karty do Apple Wallet i zarządzanie nią w aplikacji Santander mobile. Możesz dodać kilka kart, łatwo je usuwać i wybierać, którą chcesz płacić.
2. Poprawa błędów i stabilizacja aplikacji.

Version 6.2.0
1. Adding and managing your card to Apple Wallet in the Santander mobile application. You can add several cards, easily remove them and choose which one you want to pay with.
2. Bug fixes and application stabilization.

Feb 26
2020
Version 6.1.0

Wersja 6.1.0
Poprawki i optymalizacja

Fixes and optimizations
Version 6.1.0

Версія 6.1.0

Поправки та оптимізація

Версия 6.1.0
Поправки и оптимизация

Dec 18
2019
Version 5.9.0

Wersja 5.9.0
1. Udostępniliśmy nowy wygląd zakładki Twoje produkty. Konta, karty, kredyty, fundusze i lokaty - teraz wszystko w jednym miejscu.
2. Umożliwiliśmy podwyższenie limitu przelewów na rachunki obce wykonywane w aplikacji do 10 000zł. Możesz to zrobić w bankowości internetowej (w przeglądarce komputera). Wejdź w Ustawienia - limity i ustaw własny limit.
3. Dostosowaliśmy przelew podatkowy i ZUS do nowych regulacji.

Version 5.9.0
1. We have provided a new look for Your products tab. Accounts, cards, loans, funds and deposits - now all in one place.
2. We have enabled increasing the limit of a transfers to external accounts made in the application up to 10 000 PLN. You can do it in online banking (via the browser). Go to Settings - Limits and set your own limit.
3. We have adjusted tax and ZUS transfers to new regulations.

Версія 5.9.0
1. Ми надали новий вид для закладки Ваші продукти. Рахунки, карти, кредити, кошти і депозити - тепер все в одному місці.
2. Ми ввели можливість збільшення ліміту переказів на зовнішні рахунки, реалізовані в додатку, до 10 000 PLN. Ви можете це зробити в онлайн-банкінгу (через браузер). Зайдіть в Налаштування - Ліміти і встановіть свій власний ліміт.
3. Ми адаптували податкові та ZUS перекази до нових регуляцій.

Версия 5.9.0
1. Мы предоставили новый вид для закладки Ваши продукты. Счета, карты, кредиты, средства и депозиты - теперь все в одном месте.
2. Мы ввели возможность увеличения лимита переводов на внешние счета, реализованые в приложении, до 10 000 PLN. Вы можете это сделать в онлайн-банкинге (через браузер). Зайдите в Настройки - Лимиты и установите свой собственный лимит.
3. Мы адаптировали налоговые и ZUS переводы к новым регуляция.

Sep 23
2019
Version 5.7.0

Wersja 5.7.0
1. W związku z dyrektywą unijną PSD2, wprowadzamy obowiązkową rejestrację urządzenia dla wszystkich użytkowników aplikacji Santander mobile.

Version 5.7.0
1. Due to the EU directive PSD2, we introduce mandatory device registration for all users of the Santander mobile application.

Версія 5.7.0
1. У зв'язку з директивою PSD2 в ЄС ми вводимо обов'язкову реєстрацію пристрою для всіх користувачів додатку Santander mobile.

Версия 5.7.0
1. В связи с директивой PSD2 в ЕС мы вводим обязательную регистрацию устройства для всех пользователей приложения Santander mobile.

Jul 09
2019
Version 5.6.0

Wersja 5.6.0
1. Odnowiona zakładka Karty - zarządzaj limitami, zmieniaj PIN i sprawdzaj blokady na swojej karcie jeszcze szybciej i wygodniej.
2. Porządkujemy nazwy. Od teraz w bankowości elektronicznej NIK będziemy nazywać loginem, hasło PIN – hasłem. Zmieniamy również nazwę hasła do czeków BLIK na PIN do czeków BLIK.

Version 5.6.0
1. Renewed tab Cards - manage limits, change your PIN and check the blocks on your card even faster and more conveniently.
2. We put the names in order. **From now on in the electronic banking we will be calling NIK a login, a PIN password - a password. We are also changing the name of the password for BLIK checks to PIN for BLIK checks.

Версія 5.6.0
1. Обновлена закладка Картки - управляйте лімітами, міняйте свій PIN-код і перевіряйте блокування на Вашій картці ще швидше і зручніше. Перевірте оновлену закладку Картки.
2. Сортуємо назви. **Відтепер в електронному банкінгу ми будемо називати ІНК логіном, пароль PIN - паролем. Ми також змінюємо назву пароля для чеків BLIK на PIN-код для чеків BLIK.

Версия 5.6.0
1. Обновленная закладка Карты - правляйте лимитами, меняйте свой PIN-код и проверяйте блокировки на Вашей карте еще быстрее и удобнее. Проверте обновленную закладку Карты.
2. Сортируем названия. **Отныне в электронном банкинге мы будем называть ИНК логином, пароль PIN - паролем. Мы также меняем название пароля для чеков BLIK на PIN-код для чеков BLIK.

May 08
2019
Version 5.5.1

Wersja 5.5.1
Poprawa błędów i stabilności.

Wersja 5.5.0
1. Udostępniliśmy aplikację w rosyjskiej i ukraińskiej wersji językowej. Zaloguj się, wejdź w Ustawienia i wybierz opcję zmiany języka.
2. Poprawa drobnych błędów i stabilności.

Version 5.5.1
Improvement of errors and stability.

Version 5.5.0
1. The application is also available in Russian and Ukrainian. Log in, go to Settings and select the language you want to use.
2. Improvement of minor errors and stability.

Apr 09
2019
Version 5.5.0

Wersja 5.5.0
1. Udostępniliśmy aplikację w rosyjskiej i ukraińskiej wersji językowej. Zaloguj się, wejdź w Ustawienia i wybierz opcję zmiany języka.
2. Poprawa drobnych błędów i stabilności.

Version 5.5.0
1. The application is also available in Russian and Ukrainian. Log in, go to Settings and select the language you want to use.
2. Improvement of minor errors and stability.

Feb 06
2019
Version 5.4.0

Wersja 5.4.0
1. Zrób przelew na telefon jeszcze szybciej, wybierając odbiorcę od razu z listy kontaktów w Twoim telefonie.
2. Zmień samodzielnie język w aplikacji. Wejdź w Ustawienia lub Informacje (przed zalogowaniem) i wybierz opcję Zmiana języka.
3. Poprawa drobnych błędów i stabilności.

Version 5.4.0
1. Make a transfer to the phone even faster by selecting the recipient directly from the contact list in your phone.
2. Change the language of the application. Go to Settings or Information (before logging in) and select Change language.
3. Improvement of minor errors and stability.

Nov 08
2018
Version 5.3.0

Wersja 5.3.0
Poprawa drobnych błędów i stabilności.

Wersja 5.2.0
1. Nowa nazwa aplikacji – od teraz Twoja bankowość mobilna to Santander mobile.
2. Nowa szata graficzna – zmienia się nie tylko ikona, ale także wygląd ekranu startowego i kolorystyka całej aplikacji.
3. Operacje „Ponów” i „Zwróć” zostały przeniesione do szczegółów transakcji w Historii rachunku i zyskały nowe nazwy - „Wykonaj ponownie” oraz „Zwróć do nadawcy”.

---
Version 5.3.0
Improvement of minor errors and stability.

Version 5.2.0
1. New application name - from now on your mobile banking is Santander mobile.
2. New graphic layout - not only the application icon changes, but also the appearance of the start screen and the color scheme of the entire application.
3. The "Retry" and "Return" features have been moved to the transaction details page in the account history and gained new names - „Repeat transfer” and „Return transfer”.

Oct 01
2018
Version 5.2.4

Wersja 5.2.4
Poprawa drobnych błędów i stabilności.

Wersja 5.2.3
Poprawa drobnych błędów i stabilności.

Wersja 5.2.2
Poprawki błędów i optymalizacja.

Wersja 5.2.1
Poprawki błędów i optymalizacja.

Wersja 5.2.0
1. Nowa nazwa aplikacji – od teraz Twoja bankowość mobilna to Santander mobile.
2. Nowa szata graficzna – zmienia się nie tylko ikona, ale także wygląd ekranu startowego i kolorystyka całej aplikacji.
3. Operacje „Ponów” i „Zwróć” zostały przeniesione do szczegółów transakcji w Historii rachunku i zyskały nowe nazwy - „Wykonaj ponownie” oraz „Zwróć do nadawcy”.

---
Version 5.2.4
Improvement of minor errors and stability.

Version 5.2.3
Improvement of minor errors and stability.

Version 5.2.2
Minor bug fixes and optimization.

Version 5.2.1
Minor bug fixes and optimization.

Version 5.2.0
1. New application name - from now on your mobile banking is Santander mobile.
2. New graphic layout - not only the application icon changes, but also the appearance of the start screen and the color scheme of the entire application.
3. The "Retry" and "Return" features have been moved to the transaction details page in the account history and gained new names - „Repeat transfer” and „Return transfer”.

Sep 21
2018
Version 5.2.3

Wersja 5.2.3
Poprawa drobnych błędów i stabilności.

Wersja 5.2.2
Poprawki błędów i optymalizacja.

Wersja 5.2.1
Poprawki błędów i optymalizacja.

Wersja 5.2.0
1. Nowa nazwa aplikacji – od teraz Twoja bankowość mobilna to Santander mobile.
2. Nowa szata graficzna – zmienia się nie tylko ikona, ale także wygląd ekranu startowego i kolorystyka całej aplikacji.
3. Operacje „Ponów” i „Zwróć” zostały przeniesione do szczegółów transakcji w Historii rachunku i zyskały nowe nazwy - „Wykonaj ponownie” oraz „Zwróć do nadawcy”.

---
Version 5.2.3
Improvement of minor errors and stability.

Version 5.2.2
Minor bug fixes and optimization.

Version 5.2.1
Minor bug fixes and optimization.

Version 5.2.0
1. New application name - from now on your mobile banking is Santander mobile.
2. New graphic layout - not only the application icon changes, but also the appearance of the start screen and the color scheme of the entire application.
3. The "Retry" and "Return" features have been moved to the transaction details page in the account history and gained new names - „Repeat transfer” and „Return transfer”.

Sep 13
2018
Version 5.2.2

Wersja 5.2.2
Poprawki błędów i optymalizacja.

Wersja 5.2.1
Poprawki błędów i optymalizacja.

Wersja 5.2.0
1. Nowa nazwa aplikacji – od teraz Twoja bankowość mobilna to Santander mobile.
2. Nowa szata graficzna – zmienia się nie tylko ikona, ale także wygląd ekranu startowego i kolorystyka całej aplikacji.
3. Operacje „Ponów” i „Zwróć” zostały przeniesione do szczegółów transakcji w Historii rachunku i zyskały nowe nazwy - „Wykonaj ponownie” oraz „Zwróć do nadawcy”.

---
Version 5.2.2
Minor bug fixes and optimization.

Version 5.2.1
Minor bug fixes and optimization.

Version 5.2.0
1. New application name - from now on your mobile banking is Santander mobile.
2. New graphic layout - not only the application icon changes, but also the appearance of the start screen and the color scheme of the entire application.
3. The "Retry" and "Return" features have been moved to the transaction details page in the account history and gained new names - „Repeat transfer” and „Return transfer”.

Sep 10
2018
Version 5.2.1

Wersja 5.2.1
Poprawki błędów i optymalizacja.

Wersja 5.2.0
1. Nowa nazwa aplikacji – od teraz Twoja bankowość mobilna to Santander mobile.
2. Nowa szata graficzna – zmienia się nie tylko ikona, ale także wygląd ekranu startowego i kolorystyka całej aplikacji.
3. Operacje „Ponów” i „Zwróć” zostały przeniesione do szczegółów transakcji w Historii rachunku i zyskały nowe nazwy - „Wykonaj ponownie” oraz „Zwróć do nadawcy”.

---
Version 5.2.1
Minor bug fixes and optimization.

Version 5.2.0

1. New application name - from now on your mobile banking is Santander mobile.
2. New graphic layout - not only the application icon changes, but also the appearance of the start screen and the color scheme of the entire application.
3. The "Retry" and "Return" features have been moved to the transaction details page in the account history and gained new names - „Repeat transfer” and „Return transfer”.

Sep 08
2018
Version 5.2.0

Wersja 5.2.0

1. Nowa nazwa aplikacji – od teraz Twoja bankowość mobilna to Santander mobile.
2. Nowa szata graficzna – zmienia się nie tylko ikona, ale także wygląd ekranu startowego i kolorystyka całej aplikacji.
3. Operacje „Ponów” i „Zwróć” zostały przeniesione do szczegółów transakcji w Historii rachunku i zyskały nowe nazwy - „Wykonaj ponownie” oraz „Zwróć do nadawcy”.

---

Version 5.2.0

1. New application name - from now on your mobile banking is Santander mobile.
2. New graphic layout - not only the application icon changes, but also the appearance of the start screen and the color scheme of the entire application.
3. The "Retry" and "Return" features have been moved to the transaction details page in the account history and gained new names - „Repeat transfer” and „Return transfer”.

Aug 23
2018
Version 5.1.0

Wersja 5.1.0.
1. Mobilny podpis - szybka i bezpieczna metoda potwierdzania aplikacją mobilną przelewów i operacji w serwisie transakcyjnym.

---

Version 5.1.0.
1. Mobile signature - a fast and secure method of confirming transfers and website transactions via the mobile app.

Jun 18
2018
Version 5.0.1

Wersja 5.0.1.
1. Poprawa błędów i zwiększenie stabilności

---

Version 5.0.1.
1. Bugfixes and performance improvements

Jun 06
2018
Version 5.0.0

Wersja 5.0.0.
1. Teraz sprawdzisz, komu możesz wysłać przelew na telefon. W książce telefonicznej, widocznej w aplikacji podczas wykonywaniu przelewu, przy kontaktach korzystających z przelewu na telefon wyświetli się ikona BLIK.

---

Version 5.0.0.
1. You can now view payees who can receive money sent by you by giving their mobile phone number. The BLIK icon will be displayed next to the contacts who use the option of sending/receiving money by giving a mobile phone number in the application directory.

Mar 29
2018
Version 4.9.1

Wersja 4.9.1
1. Poprawiliśmy kilka błędów.

Wersja 4.9.0
1. Dodaliśmy możliwość zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego w zakładce „Zamów produkty”.
2. Zmieniliśmy historię rachunku w zakładce „Twoje produkty”.
3. Dodaliśmy możliwość kasowania powiadomień push.

---

Version 4.9.1
1. Bug fixes.

Version 4.9.0
1. Added the motor insurance offer in „Order products” tab.
2. Changed the account’s history in „Your products” tab.
3. Added the option to delete PUSH notifications.

Mar 12
2018
Version 4.9.0

1. Dodaliśmy możliwość zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego w zakładce „Zamów produkty”.
2. Zmieniliśmy historię rachunku w zakładce „Twoje produkty”.
3. Dodaliśmy możliwość kasowania powiadomień push.

---

1.Added the motor insurance offer in „Order products” tab.
2.Changed the account’s history in „Your products” tab.
3.Added the option to delete PUSH notifications.

Dec 19
2017
Version 4.8.0

1. W menu Przelewy połączyliśmy przelewy: na rachunek obcy, na rachunek zdefiniowany i na telefon w jedną zakładkę: Przelew na rachunek obcy lub telefon.
2. W zakładce Historia dodaliśmy nowe przyciski: „Ponów” i „Zwróć”.
3. Dodaliśmy nowy widok portfela produktów w zakładce Twoje produkty.
4. Zmieniliśmy ikonę aplikacji mobilnej.

---

1. In Transfers tab we have combined three options: Any account, 3rd party’s account, Pay to mobile into one: External account or mobile number.
2. In History tab we have added new buttons: „Repeat” and „Return”.
3. In Your products tab we have added a new view of products
4. We have changed the icon

Oct 17
2017
Version 4.7.0

Nowa odsłona historii – w menu bocznym po zalogowaniu, w opcji „Historia”, wszystkie operacje są widoczne w jednym miejscu, z nowymi opcjami filtrowania.

---

New approach to history – after log-in, when choosing „History” from side menu, you can see all operations in one place, with new filtering options.

Aug 20
2017
Version 4.6.0

• Nowy ekran główny ze skrótami do przelewu i wymiany walut – teraz jeszcze szybciej znajdziesz wszystkie potrzebne funkcje
• Skrzynka odbiorczo-nadawcza – kontakt z bankiem jeszcze nigdy nie był tak łatwy – już żadna wiadomość Ci nie umknie
• Nowy widok ekranu z Twoimi produktami – zarządzaj sprawniej swoim portfelem produktów

---

• New home page with shortcuts for transfers and BZWBK24 exchange - you can find key features even faster now
• Mailbox - now you have an easier contact with the bank, no message will escape your attention
• New view of your products - manage your portfolio in more convenient way

Jul 19
2017
Version 4.5.0.

Optymalizacje i poprawki

---

Optimizations and fixes

Jun 13
2017
Version 4.4.1

Wersja 4.4.1
- Optymalizacje i poprawki

Wersja 4.4.0
- Teraz za pomocą aplikacji możesz zarządzać swoją kartą. Nadaj PIN, zmień limity, a w razie potrzeby zablokuj lub zastrzeż kartę.
- Dzięki powiadomieniom PUSH o transakcjach nic nie umknie Twojej uwadze.
- Przycisk zmiany sposobu logowania znajduje się teraz pod polem do wpisania hasła.
- Zmieniliśmy sposób wprowadzania kwoty przelewu w aplikacji. Aby uzupełnić kwotę o grosze należy korzystać z kropki lub przecinka.

---

Version 4.4.1
- Optimizations and fixes

Version 4.4.0
- Now you can manage your cards in the app. Set up PIN, change limits, and if necessary block or cancel a card.
- With new PUSH notifications about transactions nothing will escape your attention.
- Changing the login method while logging in is available below the password field.
- We changed the way you enter the transfer’s amount - use a dot or comma as decimal separator.

Jun 05
2017
Version 4.4.0

- Teraz za pomocą aplikacji możesz zarządzać swoją kartą. Nadaj PIN, zmień limity, a w razie potrzeby zablokuj lub zastrzeż kartę.
- Przycisk zmiany sposobu logowania znajduje się teraz pod polem do wpisania hasła.
- Zmieniliśmy sposób wprowadzania kwoty przelewu w aplikacji. Aby uzupełnić kwotę o grosze należy korzystać z kropki lub przecinka.

---

- Now you can manage your cards in the app. Set up PIN, change limits, and if necessary block or cancel a card.
- Changing the login method while logging in is available below the password field.
- We changed the way you enter the transfer’s amount - use a dot or comma as decimal separator.

May 11
2017
Version 4.3.1

Optymalizacje i poprawki

---

Optimizations and bug fixes

Mar 27
2017
Version 4.3.0

Jeszcze szybsze transakcje BLIK w Internecie za pomocą usługi „Zakupy bez kodu”. Teraz po zarejestrowaniu przeglądarki/sklepu/urządzenia kolejne transakcji BLIK nie będą wymagały wygenerowania kodu BLIK.

---

Quicker BLIK transactions on the Internet. After registering the browser / store / device subsequent BLIK transactions will not require generating BLIK code.

Jan 31
2017
Version 4.2.1

Wersja 4.2.1.
1. Optymalizacja działania aplikacji

Wersja 4.2.0
1. Kod BLIK dostępny po zalogowaniu
2. Zmiana limitów transakcji BLIK
3. "Szybki podgląd" dla dwóch rachunków
4. Optymalizacje i poprawki

---

Version 4.2.1
1. Application optimisation

Version 4.2.0
1. BLIK code available after logging in
2. BLIK limits change
3. “Quick view” for two accounts
4. Optimizations and fixes

Jan 26
2017
Version 4.2.0

1. Kod BLIK dostępny po zalogowaniu
2. Zmiana limitów transakcji BLIK
3. "Szybki podgląd" dla dwóch rachunków
4. Optymalizacje i poprawki

---

1. BLIK code available after logging in
2. BLIK limits change
3. “Quick view” for two accounts
4. Optimizations and fixes

Sep 09
2016
Version 4.1.1

Dostosowanie do iOS 10

---

iOS 10 compatibility

May 25
2016
Version 4.1.0

Do aplikacji można się logować za pomocą Touch ID – wykorzystując odcisk palca. Funkcja jest dostępna dla klientów posiadających iPhone w wersji 5S lub wyższej.

W bankowości mobilnej można wysłać przelew podatkowy oraz przelew do ZUS. W aplikacji będą dostępni płatnicy zdefiniowani w BZWBK24 internet.

Za pomocą BZWBK24 mobile można zasilić dowolny telefon na kartę, w mix oraz mobilny internet. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu do bankowości mobilnej – w zakładce Doładowania.

Od teraz można płacić za rzeczywisty czas parkowania. Dzięki opcji „Dopóki nie zakończę” to użytkownik rozpoczyna i kończy parkowanie – płacąc tym samym za faktyczny czas postoju. Opłacanie strefy parkingowej dostępne jest w aplikacji BZWBK24 mobile, w kaflu „BILETY, PARKINGI, ZAKUPY”.

Po wejściu w kafel „BILETY, PARKINGI, ZAKUPY” można zamówić i opłacić taksówkę.

---

You can log onto the application through fingerprint recognition. The option is available for iPhone5S or higher versions.

You can send transfers to the Tax Office or Social Insurer. Transfer recipients defined in BZWBK24 Internet will be displayed in the app.

You can top up your phone or mobile internet in top-ups after you have logged onto the system.

Now you can pay for the actual time you park. Thanks to the option „Until I finish” it is the user that decides when the parking time starts and ends. You can pay for your parking through BZWBK24 mobile, in „TICKETS, PARKING, SHOPPING”.

After you click on „TICKETS, PARKING, SHOPPING” you can order and pay for a taxi.

Jan 12
2016
Version 4.0.0

Przelew na telefon do klientów Banku Zachodniego WBK oraz innych banków uczestniczących w systemie płatności mobilnych BLIK (przelew jest realizowany po podaniu numeru telefonu odbiorcy, zamiast numeru jego rachunku)

---

Pay to mobile - for Bank Zachodni WBK customers and customers of other banks participating in BLIK payments system (ability to make a transfer using phone number instead of bank account number)

Nov 30
2015
Version 3.9.3

Wersja 3.9.3
- Dostosowanie do wymogów ustawowych

Wersja 3.9.2
- Optymalizacje dla iOS 9

Wersja 3.9.0
- Potwierdzenie przelewu w postaci dokumentu pdf
- Większe możliwości wykonywania przelewów natychmiastowych – teraz także do banków obsługujących system BlueCash
- Kupno i sprzedaż walut z wykorzystaniem rachunków własnych w ramach platformy eFX wymiana walut

---

Version 3.9.3
- Adaptation to the official requirements

Version 3.9.2
- iOS 9 optimizations

Version 3.9.0
- Transfer confirmation in pdf document
- New instant transfer option - now also BlueCash system
- Buying and selling currency using own accounts on the eFX foreign exchange platform

Sep 16
2015
Version 3.9.2

Wersja 3.9.2
- Optymalizacje dla iOS 9

Wersja 3.9.0
- Potwierdzenie przelewu w postaci dokumentu pdf
- Większe możliwości wykonywania przelewów natychmiastowych – teraz także do banków obsługujących system BlueCash
- Kupno i sprzedaż walut z wykorzystaniem rachunków własnych w ramach platformy eFX wymiana walut

---

Version 3.9.2
- iOS 9 optimizations

Version 3.9.0
- Transfer confirmation in pdf document
- New instant transfer option - now also BlueCash system
- Buying and selling currency using own accounts on the eFX foreign exchange platform

Aug 08
2015
Version 3.9.0

- Potwierdzenie przelewu w postaci dokumentu pdf
- Większe możliwości wykonywania przelewów natychmiastowych – teraz także do banków obsługujących system BlueCash (już wkrótce)
- Kupno i sprzedaż walut z wykorzystaniem rachunków własnych w ramach platformy eFX wymiana walut
(już wkrótce)

---

- Transfer confirmation in pdf document
- New instant transfer option - now also BlueCash system (coming soon)
- Buying and selling currency using own accounts on the eFX foreign exchange platform (coming soon)

Jun 20
2015
Version 3.8.4

Wersja 3.8.4
- Poprawki błędów

Wersja 3.8.3
- Przelewy walutowe pomiędzy własnymi rachunkami
- Zmiany w usłudze Zakupy Mobilne – jeszcze prostszy zakup biletów komunikacji miejskiej oraz wygodniejsze opłacanie stref parkingowych
- Załóż konto – możliwość złożenia wniosku o otwarcie konta osobistego

---

Version 3.8.4
- Bug fixes

Version 3.8.3
- Foreign currency transfers between own accounts
- Changes in Mobile Shopping – buying municipal transport tickets is much simpler and paying parking fees became more convenient
- Open an account – applying for a personal account

Apr 30
2015
Version 3.8.3

- Przelewy walutowe pomiędzy własnymi rachunkami
- Zmiany w usłudze Zakupy Mobilne – jeszcze prostszy zakup biletów komunikacji miejskiej oraz wygodniejsze opłacanie stref parkingowych
- Załóż konto – możliwość złożenia wniosku o otwarcie konta osobistego

---

- Foreign currency transfers between own accounts
- Changes in Mobile Shopping – buying municipal transport tickets is much simpler and paying parking fees became more convenient
- Open an account – applying for a personal account

Feb 11
2015
Version 3.7.1

- BLIK (wypłata gotówki z bankomatu bez karty oraz płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych)
- Szybki podgląd (salda i ostatniej operacji)

---

- BLIK (ATM withdrawal without card and payments in stationary or online shops)
- Quick preview (balance and the last operation)

Dec 22
2014
Version 3.5.4

- usługa Doradca online
- powiadomienia push

---

- Doradca online (Advisor online) service
- push notifications

Oct 31
2014
Version 3.4.2

wersja 3.4.2
- możliwość zakupu produktów kredytowych (kredyt gotówkowy, limit w koncie osobistym, zwiększenie limitu w koncie osobistym)
- nowa szata graficzna

---

version 3.4.2
- ability to buy credit products (cash loan, account limit, account limit increase)
- new layout

Sep 19
2014
Version 3.3.6

Wersja 3.3.6
Kompatybilność z iOS 8.

Wersja 3.3.5
Kolejny dostawca Komunikacji Miejskiej w Zakupach Mobilnych, dostępne nowe miasta.
Rezerwacja i opłacanie hoteli oraz noclegów.

---

Version 3.3.6
iOS 8 compatibility.

Version 3.3.5
Another partner in Mobile Shopping - Municipal Transport, new cities available.
Booking and paying for hotels and accommodation.

Sep 01
2014
Version 3.3.5

Kolejny dostawca Komunikacji Miejskiej w Zakupach Mobilnych, dostępne nowe miasta.
Rezerwacja i opłacanie hoteli oraz noclegów.

---

Another partner in Mobile Shopping - Municipal Transport, new cities available.
Booking and paying for hotels and accommodation.

Jul 13
2014
Version 3.3.2

Wersja 3.3.2
Poprawki błędów

Wersja 3.3.0
Możliwość logowania do aplikacji za pomocą PIN mobile (hasło uproszczone - od 4 do 8 znaków)
Parkingi – możliwość parkowania w Zakupach Mobilnych
Nowy sklep z zabawkami w Zakupach Mobilnych
Dostęp do aplikacji także dla klientów firmowych posiadających pakiet Moja Firma plus

-----

Version 3.3.2
Bug fixes

Version 3.3.0
Ability to log into the application using mobile PIN (simplified password - from 4 to 8 characters)
Parking - ability to pay for parking using Mobile Shopping service
The new toy store in Mobile Shopping service
Access for corporate customers using Moja Firma + package

Jun 14
2014
Version 3.3.0

Możliwość logowania do aplikacji za pomocą PIN mobile (hasło uproszczone - od 4 do 8 znaków)
Parkingi – możliwość parkowania w Zakupach Mobilnych
Nowy sklep z zabawkami w Zakupach Mobilnych
Dostęp do aplikacji także dla klientów firmowych posiadających pakiet Moja Firma plus

-----

Ability to log into the application using mobile PIN (simplified password - from 4 to 8 characters)
Parking - ability to pay for parking using Mobile Shopping service
The new toy store in Mobile Shopping service
Access for corporate customers using Moja Firma + package

Mar 31
2014
Version 3.2.4

Poprawki błędów w opcji Zakupy mobilne->Komunikacja miejska

-----

Bug fixes in Mobile Shopping->Municipal Transport.

Feb 23
2014
Version 3.2.0

1. Nowa lokata mobilna 4%, dostępna tylko dla użytkowników BZWBK24 mobile. Oprocentowanie 4% w skali roku dla kwoty od 1 000 do 10 000 zł, zakładana na 12 miesięcy.

2. Dostęp także dla klientów firmowych posiadających pakiet Mini Firma.

3. Nowi partnerzy w Zakupach Mobilnych: błyskawicznie kupisz bilet komunikacji miejskiej, za darmo zabezpieczysz komórkę lub wypadek utraty i pomożesz innym finansowo.

4. Kopiowanie złożonych przelewów. Przejdź do Przelewy -> Złożone przelewy na rachunki. Wybierz przelew, kliknij "Kopiuj", a formatka przelewu dowolnego zostanie uzupełniona.

5. Krótsze transakcje w Zakupach Mobilnych. Przy płatnościach poniżej 50 zł podanie NIK i hasła PIN nie jest już wymagane. Wystarczy, że w BZWBK24 internet zdefiniujesz telefon jako urządzenie zaufane i wskażesz domyślny rachunek do obciążeń.

6. Oferty specjalne - sprawdź w zakładce "Rabaty" limitowane oferty rabatowe oraz bonusy naszych partnerów.

---

1. New mobile deposit 4%, available for BZWBK24 mobile users only. The interest is 4% p.a. for the amount between PLN 1000 and PLN 10,000. It is opened for 12 months.

2. The application is now available also for business customers availing of Mini Firma package.

3. New partners in Mobile Shopping: you can buy a transport ticket in a flash, secure your mobile against loss and support others financially.

4. Copying ordered transfers. Go to Transfers -> Ordered transfers into accounts, choose the transfer, click "Copy" and the transfer form will be filled in.

5. Shorter transactions in the Mobile Shopping. Payments below PLN 50 do not require NIK and PIN password. It is enough to define your mobile as authorized device in BZWBK24 internet and indicate default account for charges.

6. Special offers - visit "Dicsounts" tab to learn about limited discount offers and bonuses from our partners.

Jan 02
2014
Version 3.1.0

Wyjeżdżasz za granicę? W BZWBK24 mobile możesz zakupić ubezpieczenie turystyczne „Na Podróż”. Zyskaj spokój i nie martw się kosztami leczenia, zgubieniem bagażu czy sprzętu sportowego. W zakresie także OC i NNW oraz dostęp do pomocy Assistance 24h.
--
Going abroad? With BZWBK24 mobile you can purchase travel insurance "Na Podróż". Find peace of mind and do not worry about costs of treatment, losing luggage or sports equipment. The insurance also covers Third Party Liability, accident insurance and access to Assistance 24h.

Nov 15
2013
Version 3.0.0

Zakupy Mobilne - teraz w telefonie zrobisz zakupy i za nie zapłacisz, szybko i bezpiecznie.
Wysuwane menu boczne - główne menu wysuniesz klikając w lewy górny róg ekranu.
„Skanuj i płać” przed zalogowaniem - zeskanuj QR kod z rachunku lub faktury, a dane do przelewu uzupełnią się automatycznie.
Nowy wygląd aplikacji – wprowadziliśmy nową ikonę i układ kaflowy przed zalogowaniem.

--

Mobile Shopping, slide side menu, QR code payment before log-in, new app design.

Jul 28
2013
Version 2.6.17

Przelew z kodem QR (Skanuj i płać), Express ELIXIR, przelew na komórkę, wypłata z bankomatu
---
QR code payment, Express ELIXIR, mobile phone payment, ATM withdrawal

May 06
2013
Version 2.5.10

Przelew na rachunek dowolny w PLN
---
Transfer to any account in PLN

Dec 08
2012
Version 2.4.7.

Wsparcie dla multitasking i poprawki błędów
---
Multitasking support and bug fixes

Sep 28
2012
Version 2.3.5

Aplikacja umożliwia znalezienie:
- oddziałów i placówek partnerskich Banku
- bankomatów i wpłatomatów
- partnerów programu PAYBACK.
Wykorzystując mechanizmy geolokalizacji można znaleźć obiekty w pobliżu aktualnego miejsca pobytu lub innego wskazanego adresu. Opcja jest dostępna przed zalogowaniem.
Dodatkowo możliwe jest wyszukiwanie rabatów w sklepach internetowych.
--------------------------------
Application enables to find:
- Bank's branches
- ATMs and CDMs (cash deposit machine)
- PAYBACK partners.
Using geolocation it is possible to find points of interest near current location or other defined address. The option is available before log-in.
Additionally, it is possible to search discounts in the Internet shops.

Jul 07
2012
Version 2.2.0

Doładowania przeniesionych numerów telefonów GSM
---
Transferred GSM phone numers top-ups

Apr 21
2012
Version 2.0.0

New features:
- phone top-ups
- English version
- security picture (log-in)
- loan repayment schedule
- deposit closing

Click to see more