App Icon

Sổ sức khoẻ điện tử Bác sỹ

Sổ sức khoẻ điện tử Bác sỹ

  • iOS App Store
  • Free
  • Văn phòng Bộ Y Tế
  • Medical, Lifestyle
Release Date: March 2021Last Update On: June 2021

Sổ sức khỏe điện tử Bác sỹ là ứng dụng thông minh dành Bác sỹ. Các bác sỹ có thể tra cứu thông tin lịch sử sức khỏe người dân đến khám chữa bệnh khi được phép theo quy định. Dễ dàng thực hiện khám,...

Want data on your competitors?

Create a free report and get actionable
insights on your market