App Icon

Hotline Bộ Y tế

Hotline Bộ Y tế

  • iOS App Store
  • Free
  • Văn phòng Bộ Y Tế
  • Health & Fitness, Utilities
Release Date: April 2020Last Update On: April 2020

Hotline Bộ Y tế là ứng dụng đường dây nóng chính thức của Bộ Y tế. Ứng dụng hỗ trợ người dân liên lạc với các cơ quan, ban ngành thuộc Bộ Y tế bao gồm việc gọi điện thoại trực tiếp đến đường dây n...

Want data on your competitors?

Create a free report and get actionable
insights on your market