App Icon

Avaz Tiếng Việt

Avaz Tiếng Việt

  • Google Play
  • Free
  • Avaz Inc.
  • Applications, Education
Release Date: November 2018Last Update On: March 2019

Avaz là một ứng dụng Giao tiếp Tăng cường và Thay thế (AAC) dành cho người gặp khó khăn về khả năng nói (hội chứng Tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, hội chứng Down, các hội chứng kém phát triển ngôn ...

Want data on your competitors?

Create a free report and get actionable
insights on your market