App Icon

Dart Hit

  • Google Play
  • Free
  • Carbon Software JSC
  • Games, Casual
Release Date: February 2018Last Update On: March 2018

Mỗi màn có 5 phi tiêu cần phải phi trúng đích vào bia đang quay. Mỗi màn sẽ có độ khó tăng dần. Có tất cả 5 màn chơi.

Want data on your competitors?

Create a free report and get actionable
insights on your market